DEFINICJE REGULAMINU 

 1. Catering Na DIECIE– CND SP. z o.o., św. Wincentego 21, 50-252 Wrocław, 911-18-21-176 – Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również̇ Cateringiem; 
 2. Platforma Mobilny Catering – zwana dalej również̇ Platformą ( wyszukiwarką) to witryna internetowa działająca pod adresem: www.cateringnadiecie.pl dająca możliwość wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej Platformie.
 3. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów Cateringu Na Diecie, mająca na celu złożenie zamówienia z wykorzystaniem Platformy Mobilny Catering uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Na Diecie za pomocą Platformy Mobilny Catering
 5. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem, a Cateringiem Na Diecie;
 6. Konto Klienta– spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.cateringnadiecie.pl– po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering Na Diecie, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering Na Diecie, zarządzać zamówieniem czy danymi adresowymi;
 7. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług, takich jak: zniżka za zakup diety.
 8. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są punkty lojalnościowe .

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY” jest Catering Na Diecie.
 2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu Na Diecie za pośrednictwem Platformy Catering Mobilny
 3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Na Diecie.
 4. Catering Na Diecie nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Na Diecie zawartej w Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest  równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres zamawiam@cateringnadiecie.pl. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Na Diecie i Platformy Mobilny Catering uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy – zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji finansowej lub na żądanie organów ścigania.
 10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
 11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu Na Diecie.

2. TERMIN I MIEJSCE 

 1. Catering jest uprawniony do:
  a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
  b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
  c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
 2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na [swojej stronie internetowej] oraz [e-mailowo].
 3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
 4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie

3. ZASADY PROMOCJI 

 1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta na www.cateringnadiecie.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub Platformy Mobilny Catering brak dokonania płatności online czy też błędne zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
 2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces rejestracji na www.cateringnadiecie.pl przebiegł pomyślnie i został przez firmę zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę sprzedaży i dostawy tych Produktów.
 3. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Na Diecie mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
 4. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu, podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
 5. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna za poszczególne działania przedstawia się następująco:
  1. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile llient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
 6. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 7. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie zrealizowana.
 8. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie Klienta.
 9. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
 10. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
 11. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty lojalnościowe są kasowane.
 12. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty elektronicznej zamawiam@cateringnadiecie.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego “Skarbonka”,
 13. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na rzecz osób trzecich.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie mailowej na adres poczty elektronicznej info@cateringnadiecie.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbnka”.Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering Na Diecie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Cateringu, Polityka Prywatności